Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

03-938 Warszawa, ul. Zwycięzców 28, lok.14 c

tel; 601 201 881

 
Głównym celem prac konserwatorskich jest usunięcie i zatrzymanie postępujących zniszczeń, przywrócenie obiektowi dawnej świetności, oraz zachowanie go w jak najlepszym stanie. Czas i niewłaściwe warunki przechowywania  (wachania temperatury, wilgotność, światło słoneczne) mają ogromny wpływ na stan zachowania obrazu, pierwotną kolorystykę, walory ekspozycyjne. Z upływem czasu obrazy starzeją się i zachodzą w nich nieodwracalne zmiany np. spękania, odspajania, ubytki w warstwie malarskiej, zabrudzenia, mogą zdarzyć się mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, pęknięcia). Tworzą one historię obrazu. Zakres prac i czas poświęcony na konserwację zależny jest od stopnia zmian i rodzaju ubytków. Każdy  oddany do konserwacji obiekt musi być wnikliwie zbadany, aby określić jakie czynności powinny być wykonane.  Pamiętać należy, że wartość dzieła sztuki jest tym niższa im większe są jego zniszczenia, W konserwacji niezwykle ważną rzeczą jest to, aby wszystkie przeprowadzane zabiegi były odwracalne. Z tego też względu renowacja zabytków nie powinna być wykonywana domowymi sposobami, tylko przez osoby profesjonalnie do tego przygotowane z dużym doświadczeniem. Konserwacja wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności manualnych, lecz także wizji artystycznej aby przywrócić pracy jej pierwotny wygląd i zachować istotne wartości artystyczne. Do wykonywanych prac zapewniamy dokumentację opisową i fotograficzną ukazującą stan zachowania obiektu oraz wykonane czynności.
 
Oferuje pełen zakres prac konserwatorskich prowadzonych przez dyplomowanych   i doświadczonych konserwatorów. 

·      Konserwację malarstwa sztalugowego - obrazy na: płótnie, desce, papierze, tekturze, blasze.           

·       Konserwację rzeźby polichromowanej.

·       Konserwację malarstwa ściennego.                                     

·       Opinie konserwatorskie.  

·        Ocenę stanu zachowania obiektów.                                            

·       Wyceny prac konserwatorskich.  

·       Dokumentacje fotograficzne i opisowe.

·       Badania chemiczne i fizyko – chemiczne

·     Wykonanie kopii malarskich w technologii zgodnej z epoką.              

 

Badanie stanu zachowania obrazu:

 
   

  Krosno
Nieprawidłowe lub zdeformowane krosna grożą nieodwracalnymi zmianami płótna i wymagają wymiany.

Sprawdzamy czy krosna są prawidłowe (klinowane, fazowane, o odpowiedniej szerokości). Czy drewno jest zdrowe,  nie ma śladów owadów, pleśni i czy listwy są proste, i nie są zdeformowane.

W pracach na podłożu sztywnym (desce, płycie, kartonie) sprawdzamy czy podłoże nie jest przełamane, sfalowane, wygięte, czy nie ma pęknięć,  uszkodzeń, rozwarstwień ,w jakim stanie są narożniki i czy nie ma śladów po owadach i grzybach.
 

 

Płótno

 Sprawdzamy, czy płótno jest równomiernie naprężone,  nie jest poluzowane, sfalowane i nie wymaga prostowania i ponownego nabicia na krosno.  Badamy elastyczność płótna, czy nie jest kruche, przesiane, czy krajki nie są osłabione, czy nie ma mechanicznych uszkodzeń (dziur, pęknięć),  czy nie ma starych napraw (łaty lub dublaż od odwrocia).

W oparciu o wstępną ocenę ustalamy zakres prac konserwatorskich. Przesiane, przesuszone i kruche płótno wymaga dublażu.  Dublaż polega na wzmocnieniu oryginalnego płótna poprzez przyklejenie odpowiednio dobranego płótna na odwrocie obrazu. W zabiegu tym wykorzystujemy stół dublażowy. Podgrzewany, niskociśnieniowy stół próżniowy pozwala nam bezpiecznie dla warstwy malarskiej płynnie regulować podciśnienie i temperaturę. Regulacja nacisku i temperatury umożliwia równomierne podklejenie oryginalnego płótna. Stół próżniowy jest również wykorzystywany do prostowania  i konsolidacji płótna.
 

 

Zaprawa

Sprawdzamy jaki jest stan zaprawy czy jest spoista i się nie kruszy, czy są ubytki spękania czy, jest dobrze związana z podłożem. Odpadającą zaprawę podkleja się, ubytki wypełnia odpowiednio dobranym kitem, a następnie punktuje scalając kolorystycznie polichromię. Dzięki temu zabiegowi zostaną zlikwidowane wszystkie nierówności.

 

 

Warstwa malarska

         Sprawdzamy czy, warstwa malarska nie jest zabrudzona, przemyta, zadrapana, czy są ubytki i czy widać stare retusze, przemalowania. Należy obejrzeć lico obrazu i sprawdzić czy, nie ma luźnych, odstających osypujących się łusek farby. Końcowym etapem  konserwacji jest wykonanie retuszy naśladowczych scalających ubytki warstwy malarskiej. Jest to bardzo pracochłonne zadanie wymagające wiedzy i doświadczenia aby odtwarzane fragmenty były dobrze scalone,  nie odróżniały się od  pozostałych fragmentów obrazu. Do wykonywanych retuszy stosujemy materiały odwracalne. Oczyszczenie lica  przywróci dawny koloryt, obraz odzyska głębie, wyrazistość, intensywność kolorów.

   

Werniks.

Sprawdzamy czy został równomiernie położony, jaka jest jego grubość, czy jest spękany, pożółkły, zmatowiony. Nawarstwione, stare werniksy nie pełnią funkcji ochronnych i zakłócają  przezroczystość i kolorystykę obrazu. Obraz pozbawiony jest głębi, intensywności koloru. Usunięcie ciemnego, pożółkłego werniksu odsłonić może wiele, ważnych nie widocznych wcześniej szczegółów. Werniks usuwamy przy pomocy odpowiednio dobranej mieszanki rozpuszczalników. Po zakończeniu prac konserwatorskich możemy położyć werniks końcowy: matowy, satynowy lub błyszczący. Najczęściej stosujemy werniksy matowe lub pośrednie satynowe. Jeżeli jednak chcemy wydobyć, zintensyfikować kolorów to możemy położyć werniks błyszczący. Nowy werniks stanowi  ochronę zabezpieczającą warstwę malarską  przed kurzem, brudem, wilgocią. Ponadto, kolorystyka staje się bardziej wyrazista, pogłębiona, zwiększa się kontrast obrazu, daje on wrażenie przestrzenności

 

Rama

             Należy sprawdzić, czy jest wystarczająco mocna i obraz jest w niej bezpiecznie osadzony, czy jest właściwe mocowanie, czy narożniki nie są rozklejone, zdobienia nie są spękane i nie ma braków  w ornamentach, czy złocenia  nie są zniszczone i zabrudzone, czy drewno jest zdrowe i nie ma szkodników , czy jest wystarczający luz umożliwiający napięcie płótna klinami

   
Odgrzybianie, odkażanie i niszczenie szkodników

Dość często zdarza się, że obiekty (stare prace na papierze, ramy) są zagrzybione - pokryte pleśnią lub widoczne są ślady po szkodnikach. Wymagana jest wtedy dezynfekcja obiektu, aby skutecznie zapobiec dalszemu niszczeniu i rozprzestrzenianiu się grzybów, szkodników.  Proces niszczenia drobnoustrojów przebiega w warunkach obniżonego ciśnienie (próżni). Do tego celu służy komora próżniowa. Obiekty poddawane są działaniu gazu (mieszanki tlenku etylenu i dwutlenku węgla). Dzięki przenikaniu gazu przez odkażany obiekt niszczone są wszystkie organizmy żywe (owady, larwy, pleśń, grzyby, bakterie). Metoda ta jest nieszkodliwa dla obiektów zabytkowych. Dezynfekcja poprzez gaz sterylizacyjny trwa około 48 godzin, a kilka dni zajmuje przewietrzenie obiektu. 
 
Obraz olejny na kartonie Pejzaż sygnowany Chełmoński
Obiekt przełamany, liczne ubytki zarówno w kartonie i warstwie malarskiej, karton bardzo kruchy,  zakwaszony, lico zabrudzone pokryte pożółkłym werniksem.
   
                                            
Obaz akwarela na kartonie naciągniętym na krosno, sygnowany Fałat, stan zachowania: ogólnie brudny, zaplamiony. Obraz olejny na płótnie, stan zachowania: bardzo brudny, nierówna powierzchnia płótna, wypchnięcia, krucha warstwa malarska wraz z gruntem, rozdarcia .
   
Rysunek na papierze:
brudny, zakwaszony, zagnieciony, oderwany prawy górny róg,
ubytki papieru 
   
Rysunek węglem  sygnowany Bruno Schulz. Papier naklejony na zdeformowaną tekturę, zagrzybiony, zakwaszony. Rysunek sygnowany Leon Wyczółkowski. Papier naklejony na sklejkę, brudny, zakwaszony, widoczne plamy
   
Obrazy olejne na katonie sygnowane Dzwonkowski. Bardzo zabrudzone, rozwarstwienia tektury, ubytki w warstwie malarskiej, przetarcia.
   
 
Obraz olejny na płótnie. Stan zachowania: obsypująca się warstwa malarska, brudny, rozdarcia płótna, nieprawidłowe krosno, skąpe kromki płótna,  Zakres czynności: prostowanie płótna na stole dublażowym, naprawa rozdarć, impregnacja, czyszczenie, wykonanie kitów, retuszy, doklejenie pasów pomocniczych, nabicie na nowe prawidłowe krosno malarskie
   
 
Obraz olejny na płótnie sygnowany Władysław Bończa rok powstania 1848
Stan zachowania: obraz w przeszłości był konserwowany, stare retusze, naprawy rozdarć płótno zdeformowane, przesuszone. Odspajająca się warstwa  malarska.
 
 
Olej na płótnie naklejonym na karton Akt sygnowany Tetmajer. Stan zachowania: nierówna powierzchnia, nieprawidłowo naklejone płótno, stare zmienione kolorystycznie retusze, bardzo brudny
 
Obraz olejny na płycie sygnowany Wiktor Korecki. Lico brudne, pokryte pożółkłym werniksem, Przed i po konserwacji.
 
Obraz olejny na płótnie scenka rodzajowa.
Stan zachowania:
Bardzo zniszczony, obsypująca się warstwa malarska, płótno przesiane, liczne rozdarcia, przetarcia, bardzo brudny, skąpe kromki. Zakres prac: naprawa rozdarć, oczyszczenie lica, impregnacja, wzmocnienie osłabionego płótna poprzez dublaż, wykonanie retuszy, zawerniksowanie.
   
Obraz olejny na płótnie, stan zachowania: popękana warstwa malarska, zdeformowane łuski, nierówna powierzchnia, rozdarcia, bardzo zabrudzony
   
Obraz olejny na tekturze sygnowany Wojciech Kossak 1926. Obraz ogólnie brudny. Na zdjęciach wykonanych w trakcie czyszczenia dokładnie widać wyraźną różnicę partii oczyszczonych
   
Rysnek kredkami ołówkowymi na kartonie. Stan zachowania: papier mocno pożółkły, przedarcia, zagniecenia, zaplamienia, ubytki. Zakres prac: odkwaszenie, podklejenie zagięć, uzupełnienie ubytków, zaprasowanie, retusze
 
Obraz olejny na płycie zniszczony w wyniku pożaru.         Stan zachowania: spękania i wypaczenia  płyty, warstwa malarska przypalona, spękana, bardzo brudny. W środkowej części niewielka odkrywka.
 
Obraz olejny na płótnie bez krosna. Warstwa malarska wraz z gruntem w wielu miejscach złamana, ogólnie brudny, płótno zdeformowane.
 
Ikona Czterech Świętych Stan zachowania: zabezpieczona warstwą pokostu, który ściemniał, pęknięcia deski w dolnej części, liczne ubytki. Zakres prac konserwatorskich: usunięcie warstwy zabezpieczającej z pokostu, uzupełnienie szczeliny w desce, podklejenie ubytków w warstwie malarskiej i gruncie, oczyszczenie , wykonanie kitów, retuszy
   
Ikona Ofiarowanie Maryi w Świątyni. Stan zachowania: lico uszkodzone, zniszczone od świec, warstwa malarska wykruszona wraz z gruntem, odklejone płótno. Zakres prac konserwatorskich; oczyszczenie lica, podklejenie płótna i odspojonego gruntu, oczyszczenie warstwy malarskiej, wykonanie uzupełnień i retuszy, zawerniksowanie
   
Ikona Matka Boska Fiodorowska. Stan zachowania: bardzo zniszczona, uszkodzony duży fragment podłoża, spękania deski, lico zniszczone,  stopienia, zaczernienia, liczne uszkodzenia, ubytki  warstwy malarskiej. Zakres prac konserwatorskich:  podklejenie spękań deski, oczyszczenie lica, podklejenie i oczyszczenie warstwy malarskiej, wykonanie uzupełnień podłoża i warstwy malarskiej, wykonanie retuszy, zawerniksowanie
   
Ikona Święty Jerzy walczący ze smokiem. Stan zachowania: Ubytki w warstwie malarskiej wraz z gruntem, liczne gwoździki od lica ikony prawdopodobnie pozostałość po mocowaniu koszulki, mocno zniszczone wyzłocono tło. Zakres prac konserwatorskich: oczyszczenie lica ikony, usuniecie gwoździ, podklejenie ubytków, oczyszczenie złotego tła, wyzłocenie tła płatkami złota, wykonanie kitów, retuszy
   
Madonna z Dzieciątkiem po konserwacji
Obraz był  zabrudzony, starte wyzłocenia, ubytki w ornamencie ramy. Oczyszczono całą powierzchinę obrazu, wyzłocono szlagmetalem szatę Madonny i Dzieciątka. Koronę Madonny i Dzieciątka wyzłocono sproszkowanym złotem.
Ramę oczyszczono, uzupełniono brakujące elementy w ornamencie wyzłocono. Oprawiono w formie kasetki z otwieraną  z otwieraną górną częścią ramy.
 
   
Oblej na płótnie Kapliczka w Alpach. Stan zachowania: rozdarcie w środkowej partii obrazu, wypchnięcie płótna, warstwa malarska brudna
   
Obraz olejny na desce. Bardzo zabrudzony, pokryty pożółkłym werniksem, ubytki w warstwie malarskiej, stare zmienione kolorystycznie retusze
   
Olej na płótnie sygnowany Wiktor Korecki Pejzaż zimowy z 1931 roku po konserwacji. Zakres prac: oczyszczenie, podklejenie łusek, wypunktowanie spękań, wykonanie retuszy Akwarela sygnowana L. Wyczółkowski, "Wawel", 1920.
Stan zachowania: obiekt naklejony na tekturę, zabrudzony i zakwaszony.
 
Obraz olejny na płótnie Pejzaż. Stan zachowania: płótno osłabione, rozdarcia, stare retusze, łaty.
Zakres prac konserwatorskich: zdjęcie obrazu z krosna, usunięcie starych łat, podklejenie rozdarć, wykonanie dublażu,  czyszczenie, usuniecie starych retuszy, wykonanie kitów i retuszy, zawerniksowanie
 
Obraz olejny na płótnie "Czepiec". Stan zachowania: płótno bardzo osłabione,  duże rozdarcia, w przeszłości konserwowany, zmienione kolorystycznie retusze, zaimpregnowany woskiem. Zakres prac konserwatorskich: wyekstahowanie wosku, sklejenie rozdarć na styk, usunięcie starych retuszy, oczyszczenie warstwy malarskiej, impregnacja, dublaż z płótna lnianego, wykonanie kitów i retuszy, zawerniksowanie
   
 
Obraz olejny na płótnie w zdobionej ramie.
Stan zachowania: obiekt w przeszłości konserwowany, płótno zdeformowane, skąpe kromki, naklejone łaty z grubego płótna, pięć rozdarć, lico zabrudzone. Ubytki w ornamencie ramy, starte wyzłocenia.
   
Rozdarcia zostały sklejone, lico oczyszczone, wykonano kity kredowo klejowe i retusze w miejscach ubytków
   
Stare łaty z grubego płótna zostały mechanicznie i chemicznie usunięte, wklejono łatki z odpowiednio dobranego płótna lnianego. Płótno zostało zdublowane, krosno naprawione.
 
Obraz olejny na płótnie E. Dwurnik widoczne rozdarcie w dolnej partii pracy, płótno słabo naciągnięte, sfalowane, widoczne wypchnięcia
 
Obraz olejny na płótnie T. Sętowski. Widoczne rozdarcie płótna
   
Madonna z Dzieciątkiem na desce.
Obraz zabrudzony, starte wyzłocenia, spłowiałe i zniszczone tło welurowe, deska spróchniała
Wymieniono podłoże, tło wyłożono nowym welurem, odtworzono brakujące elementy , wyzłocono szlagmetalem, uzupełniono warstwę malarską. Oprawiono z dystansem z muzealną szybę o wysokiej przeźroczystości i filtrami UV
 
Obraz olejny na płótnie Święty Franciszek. Obiekt w przeszłości był konserwowany, zdublowany, płótno właściwe grubo tkane  wygląda na przecięte, i naprawiane, widoczne stare kity i retusze, rozłożone spoiwo, skąpe i osłabione kromki płótna.
 
 
   
Obraz olejny na płycie sygnowany Fisher "Dziewczyna z butelką wina". Lico obrazu bardzo zabrudzone, widoczne stare retusze, przemalowania, obsypująca się warstwa malarska, pęknięty karton  
 
   
Obiekt po konserwacji. Podklejono obsypującą się warstwę malarską, usunięto stare retusze, przemalowania, oczyszczono lico obrazu z brudu i pożółkłego werniksu. Wykonano kity i retusze naśladowcze w miejscach ubytków. Naprawiono uszkodzenia kartonu 
 
Obraz olejny na płótnie. Mocno zdeformowana powierzchnia płótna, widoczne wypchnięcia, na licu obrazu odciśnięte krosno, płótno bardzo słabo naciągnięte, obraz zaczyna się sypać, ubytki w warstwie malarskiej,  zmatowienia i zabielenia warstwy werniksu i obtarcia.
 
Obraz olejny na płycie "Dziewczynka" sygnowany Korecki
 lico mocno zabrudzone, pożółkły werniks
Pastel na kartonie "Sprzedawcy dywanów", sygnowany Wygrzywalski. Obiekt zakwaszony, widoczne zabrudzenia po owadach
 
Madonna z Dzieciątkiem na desce w secesyjnej ramie.
Obraz zabrudzony, na szacie widoczne plamy, starte wyzłocenia, deska pokryta  brudem i plamami. Rama rozklejona, pociemniała, zaśniedziała.
 
Madonna z Dzieciątkiem na desce w secesyjnej ramie po konserwacji.
Obraz oczyszczono, usunięto zaplamienia, wyzłocono szatę, koronę oraz  tło napisu. Ramę naprawiono, ponownie złączono, uzupełniono ubytki, wyzłocono brązem, spatynowano ornamenty.
 
Obraz olejny na płótnie kopia obrazu ("Ecco Homo" Quentin Metys 1526). Obiekt po nieprawidłowych zabiegach konserwatorskich. Rozwarstwiający się dublaż (widoczne bąble w górnej części), przemyty, niedoczyszczony, zbyt rozległe i nietrafione kolorystycznie retusze.
 
Obraz olejny na płótnie kopia obrazu ("Ecco Homo" Quentin Metys 1526). Usunięto rozwarstwiający się dublaż , doczyszczono odwrocie, wyprostowano powierzchnię, doklejono pasy pomocnicze, usunięto stare retusze, doczyszczono lico, wykonano kity i retusze w miejscach ubytków.
 
Obraz olejny na płótnie Jan Grubiński, "Las zimą" 98 x 140 cm z początku XX wieku
Obiekt bardzo zniszczony, płótno przesiane, przesuszone, utraciło swoją sprężystość, w wielu miejscach rozdarcia, lico mocno zabrudzone  nabity na nieprawidłowe krosno. Krajki płótna skąpe i pękające. Obraz wymaga dublażu.
 
Obraz olejny na płótnie Jan Grubiński, "Las zimą" 98 x 140 cm z początku XX wieku
Obiekt po konserwacji
 
Obraz olejny na płótnie "Dziewczyna z pomarańczą" z 1853 roku, zniszczony w wyniku pożaru.
Obraz przemoczony wodą, warstwa malarska przypalona, na powierzchni lica obrazu powstały liczne pęcherze topiącej i odspajającej się .
 
Obraz olejny na płótnie Madonna z Dzieciątkiem, czas powstania XIX wiek.
Stan zachowania: grunt spękany i rozspojony na całej powierzchni, osypująca się warstwa malarska , lico silnie zabrudzone.
 
Rysunek ołówkiem z 1949 roku bardzo zakwaszony, kruchy, sfalowany. Obiekt oczyszczono na sucho i mokro, odkwaszono, naprawiono rozdarcia, prostowano, wzmocniono strukturę papieru.
 
Odbitka z oryginalnej płyty Leona Wyczółkowskiego "Szymon Tatar" lipiec 1949 r.
Papier litografii pożółkły, odwrocie mocno zbrązowiałe, zmiany te świadczą o dużym zakwaszeniu. Obiekt wymaga czyszczenia na sucho i mokro, odkwaszenia, przeklejenia metylocelulozą, prostowania.
 
Obraz na papierze, pastel z XVII wieku,  przed konserwacją
 
   
 Obraz olejny na płótnie "Zbiór kartofli" autor nieznany. Nieprawidłowe krosno malarskie, niefazowane i zbyt wiotkie. Krajki płócienne skąpe. Krawędzie sfalowane, wykruszenia warstwy malarskiej, lico bardzo brudne, pokryte zabrudzonym i pociemniałym werniksem.  
 
   
Madonna z Dzieciątkiem na desce.
Podłoże  spróchniałe, obraz zabrudzony, duże braki w szacie, koronie, starte wyzłocenia.
 
   
"Madonna z Dzieciątkiem" na desce po konserwacji.
Wymieniono podłoże, odtworzono brakujące elementy , wyzłocono szlagmetalem, uzupełniono warstwę malarską. 
Obraz olejny na płótnie naklejonym na karton po konserwacji. Usunięto stare retusze, wykonano kity, retusze, rekonstrukcje obrazu, poklejono narożniki. 
 
 
Obraz olejny na kartonie Pilarski: "Scena ukrzyżowania Chrystusa w otoczeniu łotrów"
Stan zachowania: obraz namalowany na cienkim kartonie, gruba warstwa farby olejnej, kładziona impastowo  spowodowała bardzo silne zdeformowanie zbyt cienkiego podłoża. Obiekt jest pofalowany. co powoduje popękania i odspajanie się warstwy malarskiej. 
 
   
Gwasz na papierze E. Dwurnik, "Ulica Wiosenna" zniszczony w wyniku pożaru
Rysunek odkształcony, bardzo mocno pofalowany, zabrudzenia powierzchni lica i odwrocia (warstwa sadzy), uszkodzenia mechaniczne przecięcie i rozerwanie kartonu.
 
 
 
Gwasz na papierze E. Dwurnik, "ul. Wiosenna" po konserwacji 
 
   
Obraz olejny na kartonie Jerzy Kossak "Polowanie" rok powstania  1937.
Stan zachowania: namalowany na tekturze, bardzo brudny, pożółkły werniks powoduje przyciemnienie kolorów. Widoczne pionowe odspojenia warstwy malarskiej
 
   
   
Obrazy olejne w trakcie konserwacji. Zdjęty pożółkły stary werniks, w trakcie czyszczenia lica .
 
  Obraz olejny na płótnie Wojciech Kossak "Marszałek Foch " rok powstania 1923
Stan zachowania: obraz brudny, widoczne stare naprawy, osłabiona warstwa malarska zaczyna się wykruszać, rozchwiane krosno
.  
 
   
  Jerzy Kossak olej na płótnie "Ucieczka z Seraju."1954 rok                                      
 Płócienne podobrazie poluzowane, z poważnymi deformacjami wzdłuż krawędzi, stan krosna zły narożniki popękane, listwy spaczone, pod krosnem zacieki z kleju skutkujące trwałymi deformacjami powierzchni obrazu, warstwa malarska pokryta grubą warstwą zabrudzeń, spoiwo farby olejnej zaabsorbowane przez nierównomiernie przeklejone płótno, brak werniksu.
 
   
Leon Wyczółkowski rysunek portret Malczewskiego - papier 
 
 
Grafika na papierze  
 
          
Stare zniszczone fotografie.
 
   
Obraz olejny na płótnie Portret (rok1884)  odkrywka  Obraz olejny na płótnie Portret  (rok 1896) odkrywka 
   
                   
Obraz olejny na płótnie przed konserwacja         Odwrocie obrazu                                  Obraz po konserwacji
 
                    
Obraz olejny na płótnie odkrywka                        gruntowanie                                      obraz po konserwacji
 

Dlaczego powinniśmy konserwować obrazy:

1. W miarę upływu czasu wszystkie obrazy „starzeją się” w sposób naturalny, lecz  złe warunki przechowywania (wilgotność,  wahania temperatury, promienie słoneczne, czynniki mechaniczne) dodatkowo powodują zniszczenia.

2. Obrazy olejne  pokryte są warstwą  werniksu -  przezroczystą, substancją zabezpieczającą przed kurzem, brudem, wilgocią. Upływ czasu powoduje, że warstwa werniksu utlenia się, żółknie, pękając zniekształca barwy, zakłóca jasność i kolorystykę  obrazu.  Spękany werniks nie zabezpiecza już warstwy malarskiej, dlatego, konieczne staje się go usunięcie  i położenie nowego. Po usunięciu werniksu należy dokładnie oczyścić warstwę malarską. Nowy werniks nie tylko ponownie zabezpieczy  obraz,  lecz również pogłębi kolorystykę obrazu (kolory będą jaśniejsze) co widać na  pokazanych zdjęciach konserwowanych obrazów.

3. Zmieniające się warunki atmosferyczne powodują wahania (temperatury i wilgotności), płótno kurczy się i rozszerza, następują naprężenia, które spowodować mogą  spękania, łuszczenie i rozwarstwienie warstwy malarskiej.

4. Okresowo, konieczne są oględziny konserwatora, który sprawdzi czy warstwa malarska nie jest spękana i czy nie są niezbędne zabiegi konserwatorskie: czyszczenie, uzupełnienie ubytków zaprawy, retusze, impregnacja płótna. Ostatnim etapem jest scalenie kompozycji malarskiej w miejscach ubytków. Działania konserwatora zabezpieczają obraz przed niszczącym działaniem czasu i  przywracają mu intensywność kolorów, dawne walory artystyczno-estetyczne. Wszystkie zastosowane przez nas materiały przywracają obraz do wymaganego stanu, są nieinwazyjne, odwracalne i można je łatwo usunąć.   Po renowacji kolory stają się żywe, pokazują oryginalną wizję artysty. 

Co można zrobić aby chronić swoje obrazy:

1. Obrazy wymagają właściwych warunków przechowywania, stabilnej temperatury,  odpowiedniej wilgotności. Unikajmy wieszania obrazów w pobliżu źródeł ciepła i wilgoci, nad grzejnikami, w łazienkach, kuchni, na wilgotnych ścianach. Nie powinny być również wystawione na ekspozycje słońca. Jednakże,  po 30 latach, każdy obraz  wymaga zabiegów konserwatora co zabezpieczy go przed zniszczeniem.

2.  Pamiętajmy,  obrazy są delikatne i w trakcie przenoszenia czy przechowywania łatwo jest o uszkodzenia mechaniczne (zadrapania, wgniecenia, dziury, uszkodzenie ramy).

3. Unikajmy  „domowych, inwazyjnych sposobów czyszczenia”, bo mogą być zawodne. Pozornie szybkie i skuteczne środki (mydło, detergenty czy woda mają często kwasowe pH i mogą uszkodzić lub przemyć warstwę malarską. Jeżeli okresowo, zamierzamy wyczyścić obraz z kurzu to używajmy do tego suchej, delikatnej szmatki i nie stosujmy wody czy środków chemicznych aby nie „przemywać werniksu i warstwy malarskiej” Jeżeli jednak kurz, brud  jest już w warstwie malarskiej to niezbędne są zabiegi konserwatora.

Jeśli uważasz, że twój obraz  ma problemy i chcesz dowiedzieć się o stanie jego zachowania  to zapraszamy na bezpłatne konsultacje z naszym dyplomowanym konserwatorem tel. 601 20 18 81

Z powrotem do menu

Kontakt